Oost-Maarland Eijsden

Onderstaand is een voorbeeld, hier kunt u het Word document downloaden waarbij u d.m.v. de vervang

functie in Word uw eigen namen kunt gebruiken. De volgende namen dient u hiermee zelf vervangen:

#OUDER1 #OUDER2 #KIND #PETER #METER #VOORLEZER
Opname in de katholieke kerk van


St. Martinus Breust Eijsden
Kom rusten aan het hart

van een lieve moeder

en laat je wiegen

in de armen

van een lieve vader


Ik wens je geen rijkdom

Ik wens je alleen

maar liefde toe,

warme liefde.

Dan heb je alles

wat nodig is

om een gelukkig mens te worden.

 

Kruisteken en woord van welkom


Pastoor In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Allen Amen.


Pastoor De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met U allen.

Allen En met Uw Geest.


Pastoor Welkom, ieder van u, in deze kerk van de st. Christina/st.Martinus/st.Jozef..


Beste ouders, omdat jullie elkaar liefhebben en geloven in het leven en in de liefde, is jullie kindje geboren.

Wij zijn blij dat jullie vandaag in het bijzijn van peter en meter, familie en vrienden naar hier gekomen zijn om jullie kind te laten opnemen in de grote gemeenschap van de kerk door het sacrament van het Doopsel. 

Vragen aan Joyce, Rob, Bianca en Pascal


Pastoor Welke naam hebben jullie aan jullie kind gegeven?


Joyce en Rob Ilse


Pastoor Moge deze naam geschreven staan in het boek van het leven en gegrift zijn in de palm van Gods hand.


Pastoor Wat vragen jullie van de kerk Gods voor jullie kind?

Joyce en Rob Het eeuwig leven door het Doopsel.


Pastoor Joyce en Rob, God heeft jullie dit kind nu toevertrouwd. Beloven jullie voor Ilse een goede vader en moeder te zijn?

Joyce en Rob Ja, dat beloven wij.


Pastoor Beloven jullie Ilse steeds de hand boven het hoofd te houden en trouw te blijven wat de toekomst ook brengen zal?

Joyce en Rob Ja, dat beloven wij.


Pastoor Jullie vragen het doopsel voor Ilse, van jullie wordt verwacht dat jullie je kind opvoeden in het geloof en het leert leven naar Gods geboden volgens de woorden van Christus:

Bemint God en de naasten.

Zijn jullie je bewust van de taak die jullie hier mee op jullie nemen?

Joyce en Rob Ja, dat beseffen wij. 


Pastoor Jullie hebben ook een peter en meter gekozen om jullie te helpen bij de geloofsopvoeding van Ilse. Mede namens de Kerk zullen zij jullie bijstaan en kunnen jullie rekenen op hun steun. Daarom wil ik jullie, Pascal en Bianca, vragen: zijn jullie bereid Joyce en Rob in hun taak bij te staan?


Pascal en Bianca Ja, daartoe zijn wij bereid.


De pastoor richt zich tot de Peter en Meter van Ilse.


Pastoor Jij, Pascal, wil meewerken aan het levensgeluk van je petekind. Daarbij vertegenwoordig je de vele mensen die een rol spelen in het leven van Ilse en die haar voorgaan in de keuze voor wat goed is en waar. Pascal, beloof je een bijzondere zorg en belangstelling te schenken aan je petekind en mee te werken aan haar levensgeluk?


Pascal Ja, dat beloof ik. Ilse je wordt vandaag gedoopt, wat onder andere betekent dat je de weg van Joyce en Rob gaat volgen. Ik gun je een heel lang leven, waar je steeds met veel plezier aan zult terugdenken. Ik hoop dat ik als peetoom je kan ondersteunen op jouw weg naar volwassenheid. 


Pastoor Bianca, ook jij staat hier namens al de mensen die voorgaan in een leven van geloof, hoop en liefde. Ook jij wilt meewerken aan haar levensgeluk. Beloof je een bijzondere belangstelling en zorg te schenken aan jouw petekind en mee te werken aan haar levensgeluk?


Bianca Ja, dat beloof ik. Ilse, ik hoop dat er tussen jou en mij een mooie band mag groeien en dat we veel vreugde aan elkaar mogen beleven. Ik wens je toe dat je zult gaan ontdekken dat de weg die God en Joyce en Rob voor jou hebben uitgestippeld, de moeite waard is.


Pastoor De gemeenschap van Jezus Christus neemt jou Ilse, graag in haar midden op. Daarom geven wij je in naam van de kerk het kruisteken, het teken van Jezus onze verlosser.


Lezing uit de heilige schrift Mk. 10, 13-16

( Voorgelezen door Kim)


De mensen brachten kinderen bij Jezus met de bedoeling dat Hij ze zou aanraken. Maar bars wezen de leerlingen ze af. Toen Jezus dat zag, zei hij verontwaardigd:

“Laat de kinderen toch bij Mij komen en houdt ze niet tegen. Want aan hen die zijn zoals zij, behoort het Koninkrijk Gods. Voorwaar Ik zeg U: Wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind zal er zeker niet binnengaan.”

Daarop omarmde Hij hen, terwijl Hij hun de handen oplegde.


 

Voorbede


Pastoor Wij zijn geroepen om Gods eigen Volk te zijn. Laat ons nu Gods zegen afroepen over Ilse, die de genade van het doopsel gaat ontvangen, bidden we voor haar Joyce, Rob, Bianca, Pascal en voor allen die door het doopsel aan God toebehoren.


Rob Bidden we dat God Ilse, door het doopsel als zijn kind aanneemt.

Allen Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.


Joyce Bidden we dat Ilse mag uitgroeien tot een echte leerlinge van Jezus Christus en Jezus steeds beter mag leren kennen.

Allen Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.


Pascal Bidden we dat Ilse, mag gaan leven zoals God het wil en zo een voorbeeld mag worden voor de mensen om haar heen.

Allen Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.


Bianca Bidden we dat Joyce, Rob, Pascal, ik en Ilse een voorbeeld mogen worden voor de mensen om haar heen.

Allen Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.Aanroeping van de heiligen


PastoorHeilige Maria

Allen Bid voor ons


PastoorHeilige Johannes de Doper

Allen Bid voor onsPastoorHeilige Jozef

Allen Bid voor ons


PastoorHeilige Petrus en Paulus

Allen Bid voor ons


PastoorHeilige Christina

Allen Bid voor ons


PastoorHeilige Martinus

Allen Bid voor onsGebed en Zalving met de Heilige Olie van de geloofsleerlingen


Pastoor Barmhartige God,

Gij hebt uw Zoon naar de wereld gezonden om de macht van de duivel te breken, de duisternis van de zonde te verdrijven en bevrijding te brengen van Adams schuld.

Door de verlossing kunnen wij weer nieuwe en vrije mensen worden om te leven als kinderen van het licht.

Geef ook dit kind deel aan die vrijheid en neem het blijvend onder uw hoede om U, God, trouw te kunnen blijven in de bekoringen van het kwaad. Geef hem/haar kracht en sterkte door Uw Geest van liefde en heiligheid.

Dat vragen wij U door Christus onze Heer.

Allen Amen


Pastoor De kracht van Christus, de Heiland, moge je sterken. Als teken daarvan zalven wij je met de olie in de naam van onze Heer, de Gezalfde, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.

Allen Amen

 

Zegening van het doopwater


Pastoor Laten wij God de Heer vragen, dat Hij deze kleine het nieuwe leven schenkt uit het water en de heilige Geest. Gezegend zijt Gij, God almachtige Vader, die het water hebt geschapen om te reinigen en leven te schenken.

Allen Gezegend zij God.


Pastoor Gezegend zijt Gij, God, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; uit Uw zijde vloeiden water en bloed, en door Uw dood en verrijzenis werd de Kerk geboren.

Allen Gezegend zij God.


Pastoor Gezegend zijt Gij, God, heilige Geest: Gij hebt Christus gezalfd bij zijn doop in de Jordaan, in U worden ook wij gedoopt.

Allen Gezegend zij God.


Pastoor Heer, U hebt Ilse geroepen in het geloof van de Kerk tot het bad van de wedergeboorte, geef haar door het mysterie van het gezegende water het nieuwe en eeuwige leven.


Zullen jullie je verzetten tegen de bekoring van zonde en onrecht zodat het kwaad zich niet van jullie meester maakt?

Allen Ja, dat beloven wij.


Pastoor Zullen jullie de Heer, jullie God, dienen en Hem alleen?

Allen Ja, dat beloven wij.
 


Pastoor Geloven jullie in God, de almachtige Vader, Schepper van Hemel en aarde?

Allen Ik geloof.


Pastoor Geloven jullie in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, die geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, gestorven en begraven is, die uit de dood is opgestaan en zit aan Gods rechterhand?

Allen Ik geloof.


Pastoor Geloven jullie in de Heilige Geest, de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven?

Allen Ik geloof.


Allen Dit is ons geloof, dit is het geloof van de Kerk, dat wij met overtuiging belijden in Jezus Christus onze Heer.

Allen Amen.Doopsel


Pastoor Willen jullie, dat Ilse wordt gedoopt in het geloof van de Kerk, dat wij zojuist hebben beleden?

Allen Ja, dat willen wij.Pastoor Ilse, ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.


 

Zalving na het doopsel


Pastoor De almachtige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die je heeft bevrijd uit de zonde en het nieuwe leven heeft gegeven uit het water en de Heilige Geest, heeft je opgenomen in zijn volk. Hij zalft je nu met de heilzame chrisma.

Zoals Christus is gezalfd tot priester, Koning en profeet zo moge je als lidmaat van zijn lichaam voor altijd delen in het eeuwige leven.


Allen Amen.


Overdracht van het doopkleed


Pastoor Ilse, je bent bekleed met Jezus Christus en een nieuw mens geworden. Moge dit witte kleed het teken zijn van wat je geworden bent: houd je verdere leven vrij van de besmetting van het kwaad tot in het eeuwige leven. Wij wensen je toe, dat je hierin wordt geholpen door het woord en het voorbeeld van je ouders, familie en bekenden.


Aansteken van de doopkaars


Pastoor Ontvang het licht van Christus.


Beste Joyce, Rob, Bianca, Pascal, Jezus heeft gezegd dat Hij als een licht in deze wereld is gekomen, opdat al wie in Hem gelooft, niet in duisternis blijft. Gelooft in dit licht en houdt het brandend, zodat Ilse de glans en de warmte uitstraalt van een vaste levensovertuiging en een sterk geloof.


Effeta


Pastoor Onze Heer Jezus gaf aan doven het gehoor terug en stommen liet Hij spreken: moge Hij jou, Ilse, geven dat je spoedig zijn woord kunt verstaan en je geloof kunt belijden tot eer van God onze Vader.

Allen Amen.


Onze Vader


Onze Vader, die in de hemel zijt;

Uw naam worde geheiligd;

Uw rijk kome;

Uw wil geschiedde op aarde,

zoals in de hemel

Geef ons heden ons dagelijks brood;

En vergeef ons onze schuld,

zoals ook wij aan anderen

hun schuld vergeven;

En leid ons niet in bekoring

maar verlos ons van het kwade.


Toewijding aan Maria


Zegen en wegzending

OudersHeilige maagd Maria, wees gegroet.

Gij zijt de moeder van God.

Uit u is geboren de zon van de gerechtigheid,

Het waarachtige licht, onze Heer Jezus Christus:

Hem hebt Gij gevoed en in uw armen gedragen, in vreugde en verdriet hebt gij Hem grootgebracht.

Zo wilt Gij ook onze moeder zijn en zijt Gij onze voorspreekster bij Uw Zoon. Gij staat ons bij in onze nood, Gij, de troost en de steun van allen die u zoeken.

Wij vragen U:

Wees ook een moeder voor de kleine Ilse, zodat dit mensenkind kan opgroeien in goede gezondheid en in de gemeenschap met Uw Zoon, waartoe het door het doopsel geheiligd is.

Laat dit kind in zijn leven langs veilige wegen gaan, beschermd tegen alle gevaren, zodat het ongeschonden het zegel van Gods Geest mag bewaren. Moge dit kind blijmoedig de mensen dienen en zich inzetten voor de komst van het koninkrijk Gods, die leeft in de eeuwen der eeuwen.


Allen Amen.


Pastoor De Heer, de almachtige God,

Heeft ons zijn Zoon geschonken:

Die geboren is uit de maagd Maria;

Door Hem geeft Hij troost en vreugde aan alle moeders,

Omdat zij weten dat voor hun kinderen het eeuwig leven is weggelegd;

Hij moge deze moeder met haar kind zegenen:

Dat zij zo dankbaar en gelukkig mag blijven

Als op dit ogenblik, in Jezus Christus, onze Heer.

Allen Amen.


Pastoor De Heer, de almachtige God,

Is de gever van het leven hier op aarde,

En van het leven in de hemel;

Hij moge deze vader zegenen:

Dat hij samen met zijn echtgenote

Door woord en voorbeeld

Laat zien dat hij gelooft in het woord

Van Jezus Christus onze Heer.

Allen Amen.


Pastoor De Heer, de almachtige God,

Heeft ons door de heilige geest nieuw leven gegeven

En heeft ons uit het water doen opstaan

Tot het eeuwig leven;

Hij moge alle gelovigen vervullen

Met zijn rijke zegen:

Dat zij als waarachtige leden

Altijd en overal behoren tot zijn volk;

Hij schenke allen, hier aanwezig, zijn vrede,

In Jezus Christus onze Heer

Allen Amen.


 


Pastoor Zegene U de almachtige God,

Vader, Zoon en Heilige Geest.

Allen Amen.


Pastoor Gaat nu allen heen in vrede.

Allen Wij danken God.